atšķirības starp tiesu izpildītāju, parādu piedzinēju un administratoru foto.png

Atšķirības starp parādu piedzinēju, tiesu izpildītāju un administratoru

Parādu piedzinēji, tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori ir personas, ar ko parādniekam var nākties saskarties saistībā ar parādiem un to piedziņu. Katram no viņiem ir citi uzdevumi, pienākumi, pilnvaras un arī attieksme pret parādnieku, tāpēc, nezinot atšķirības starp šīm personām, parādnieks saskarē ar tām var izdarīt kļūdas.

 

Ja vēlaties uzzināt par šīm atšķirībām, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Parādu piedzinēji, tiesu izpildītājs vai administrators rīkojas nelikumīgi, neievēro jūsu tiesības vai neņem vērā jūsu lūgumus? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim visas iespējas un palīdzēsim sagatavot nepieciešamos dokumentus.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

1. 

Galvenais uzdevums (pienākums)

2. 

Kādā veidā pilda savus pienākumus?

3.

Likums, kas reglamentē darbu

4. 

Statuss

5. 

Cik detalizēti likumos ir reglamentētas darbības?

6. 

Kāda iestāde uzrauga darbību?

7.

Kā interesēs jādarbojas saskaņā ar likuma prasībām?

8.

Kādus mērķus patiesībā vēlas sasniegt (personīgā ieinteresētība)?

9.

No kā saņem atlīdzību par savu darbu?

10.

Kādu attieksmi pret sevi var sagaidīt parādnieks?

11.

Vai saskaņā ar likumu ir pienākums palīdzēt parādniekam?

12.

Vai palīdz parādniekam?

13.

Vai sniedz patiesu informāciju?

14.

Pēc kā iniciatīvas un kad sāk pildīt pienākumus?

15.

Kad beidz pildīt pienākumus?

16.

Vai ir tiesības veikt darbības piespiedu kārtā (bez parādnieka piekrišanas)?

17.

Vai ir tiesības (vai pienākums) pārdot parādnieka mantu?

18.

Vai ir tiesības (vai pienākums) atvilkt naudu no bankas kontiem vai ienākumiem?

19.

Vai ir tiesības (vai pienākums) celt prasības tiesā?

20.

Vai drīkst apmeklēt parādnieku mājās?

21.

Vai parādnieks drīkst ignorēt parādu piedzinēju, tiesu izpildītāju, administratoru?

Parādu piedzinējs

Panākt parāda samaksu, aicinot parādnieku labprātīgi izpildīt saistības (sk. vairāk šeit)

Parādu piedzinējs

Rakstiski un telefona sarunās prasa parādniekam samaksāt parādu (sk. vairāk šeit)

Parādu piedzinējs

Privātpersona, nav vairāk tiesības kā jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai

Parādu piedzinējs

Darbības nav reglamentētas likumos, ir noteikti tikai daži rīcības ierobežojumi (sk. vairāk šeit)

Parādu piedzinējs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Parādu piedzinējs

Darbojas kreditora interesēs

Parādu piedzinējs

Panākt, lai parādnieks pēc iespējas ātrāk un vairāk samaksā

Parādu piedzinējs

No kreditora, no parādnieka drīkst prasīt tikai 17 eiro

Parādu piedzinējs

Vienmēr pazemojošu, agresīvu un augstprātīgu attieksmi, bezjēdzīgas sarunas

Parādu piedzinējs

Nav pienākums palīdzēt, bet ir pienākums izsniegt parādu pamatojošos dokumentus un sniegt informāciju par parāda pamatojumu un aprēķinu

Parādu piedzinējs

Nekad nepalīdz, dod nepareizus padomus un ieteikumus

Parādu piedzinējs

Sniegtā informācija ir meli vai sagrozīta vai maldinoša informācija

Parādu piedzinējs

Pēc kreditora iniciatīvas, saskaņā ar noteikmiem, par kuriem parādu piedzinējs un kreditors ir vienojušies

Parādu piedzinējs

Saskaņā ar noteiktumiem, par kuriem parādu piedzinējs un kreditors ir vienojušies   

Parādu piedzinējs

Nevar darīt neko bez parādnieka piekrišanas, izņemot mutiski un rakstiski sazināties ar parādnieku (sk. vairāk šeit)

Parādu piedzinējs

Nav

Parādu piedzinējs

Nav

Parādu piedzinējs

Ir tiesības, parasti ceļ tikai prasības par parāda piedziņu pret parādnieku

Parādu piedzinējs

Nedrīkst, izņemot, ja parādnieks tam piekrīt, faktiski nekad to nedara

Parādu piedzinējs

Drīkst

Tiesu izpildītājs

Izpildīt tiesas lēmumu par parāda piedziņu (sk. vairāk šeit)

Tiesu izpildītājs

Noņem no parādnieka konta naudu, atvelk daļu no ienākumiem, pārdod parādnieka vērtīgo mantu (sk. vairāk šeit)

Tiesu izpildītājs

Tiesu sistēmai piederīga persona, amata darbībās ir pielīdzināti valsts amatpersonām

Tiesu izpildītājs

Visas darbības ir precīzi reglamentētas likumos

Tiesu izpildītājs

Tiesa, Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, Tieslietu ministrija

Tiesu izpildītājs

Nedarbojas neviena interesēs, izpilda tikai tiesas lēmumus un spriedumus

Tiesu izpildītājs

Sākumā panākt, lai parādnieks samaksā tik daudz, lai varētu izmaksāt sev atlīdzību, vēlāk panākt visa parāda piedziņu

Tiesu izpildītājs 

No parādnieka (gan kā fiksēto summu, gan atkarībā no piedzītās summas), savu atlīdzību sedz kā pirmo (sk. vairāk šeit)

Tiesu izpildītājs

Bieži pazemojošu un augstprātīgu attieksmi,  nekonstruktīvas sarunas

Tiesu izpildītājs

Vispārīgs pienākums ievērot parādnieka intereses un tiesības un izskaidrot parādniekam viņa tiesības

Tiesu izpildītājs

Parasti nepalīdz, dod nepareizus padomus un ieteikumus, noklusē parādniekam svarīgu informāciju

Tiesu izpildītājs

Mutiski sniegtā informācija parasti ir meli vai maldinoša informācija, arī rakstiski bieži sniedz nepatiesu informāciju

Tiesu izpildītājs

Pēc kreditora iniciatīvas pēc tam, kad kreditors ir ieguvis tiesas spriedumu vai lēmumu par parāda piedziņu no parādnieka

Tiesu izpildītājs

Kad ir piedzīts viss parāds un vai kad ir uzsākts parādnieka maksātnespējas process vai atbrīvošanas no parādsaistībām process (sk. vairāk šeit)

Tiesu izpildītājs

Visas darbības var veikt bez parādnieka piekrišanas (sk. vairāk šeit)

Tiesu izpildītājs

Ir pienākums, bet faktiski pārdod tikai nekustamo īpašumu un automašīnas

Tiesu izpildītājs

Ir pienākums, bet ir jāatstāj parādniekam katru mēnesi 70 vai 50% no ienākumiem, bet ne mazāk kā 500 vai 250 eiro

Tiesu izpildītājs

Nav, jo izpilda tikai tiesas lēmumus un spriedumus

Tiesu izpildītājs

Drīkst bez parādnieka piekrišanas, iepriekš ir jābrīdina, bet faktiski nekad to nedara

Tiesu izpildītājs

Saskaņā ar likuma noteikumiem nedrīkst, bet faktiski drīkst, tomēr izdevīgāk ir par atsevišķiem jautājumiem sniegt informāciju

Administrators

Nodrošināt maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi (sk. vairāk šeit)

Administrators

Pārdod parādnieka vērtīgo mantu un veic daudzas citas darbības, kas nepieciešamas maksātnespējas procesa norisei (sk. vairāk šeit)

Administrators

Valsts amatpersona

Administrators

Tikai galvenie pienākumi ir precīzi reglamentēti, daudzu pienākumu veikšanā ir liela rīcības brīvība

Administrators

Tiesa, Maksātnespējas kontroles dienests

Administrators

Nedarbojas neviena interesēs, nodrošina tikai maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi

Administrators

Nodrošināt maksātnespējas procesa norisi bez sarežģījumiem, pēc iespējas mazāk ieguldīt savu darbu

Administrators

Atlīdzība ir parādnieka pirms procesa iemaksātais depozīts 1000 eiro, papildus saņem atlīdzību no mantas pārdošanas un procesā atgūtās naudas

Administrators

Neitrālu attieksmi, īsas un konstruktīvas sarunas, izņēmums ir atsevišķi administratori

Administrators

Vispārīgs pienākums ievērot parādnieka intereses un tiesības

Administrators

Palīdz parādniekam un sniedz pareizus padomus un ieteikumus, izņēmums ir atsevišķi administratori

Administrators

Sniedz patiesu informāciju, izņēmums ir daži administratori, kas sniedz nepatiesu informāciju mutiskās sarunās

Administrators

Pēc parādnieka iniciatīvas pēc tam, kad tiesa ar spriedumu ir uzsākusi maksātnespējas procesu (sk. vairāk šeit)

Administrators

Pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas (vairāk sk. šeit)

Administrators

Procesu uzsāk parādnieks pats, pēc tam administratoram ir pienākums veikt savus uzdevumus neatkarīgi no parādnieka vēlmēm (sk. vairāk šeit)

Administrators

Ir pienākums, bet faktiski pārdod tikai nekustamo īpašumu un automašīnas (sk. vairāk šeit)

Administrators

Nav, bet parādniekam pašam ir labprātīgi jāveic maksājumi - 1/3 no saviem ikmēneša ienākumiem (sk. vairāk šeit)

Administrators

Retos gadījumos ir pienākums celt prasības, bet cita veida prasības nevis par parādu piedziņu no parādnieka

Administrators

Drīkst tikai ar parādnieka piekrišanu, bet faktiski nekad to nedara (sk. vairāk šeit)

Administrators

Nekādā gadījumā nedrīkst, jo tā dēļ procesu var izbeigt, nedzēšot parādus (sk. vairāk šeit)

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un jūs un meklējat risinājumu?

Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas