top of page
Covid-19 un fiziskās personas maksātnespēja

Parādniekiem Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir iespējams atlikt maksājumus kreditoriem, pagarinot maksātnespējas procesu

2020.gada 27.decembris 

Covid-19 krīze ir sagādājusi nepatīkamus brīžus arī maksātnespējīgām fiziskām personām, kurām saistību dzēšanas procedūras laikā katru mēnesi ir jāveic maksājumi kreditoriem, arī tad, ja tās nesaņem ienākumus vai ienākumi ir samazinājušies.

 

Lai atvieglotu to maksātnespējīgo parādnieku stāvokli, kuri ir zaudējuši ienākumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, likumdevējs ir paredzējis izņēmumus no Maksātnespējas likuma - iespēju kādu laiku nemaksāt kreditoriem ikmēneša maksājumus, attiecīgi pagarinot maksātnespējas procesa norises laiku.

Sākotnēji laiks, līdz kuram maksātnespējīgajām fiziskajām personām bija paredzēta šāda iespēja, bija noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim, taču ar 2020.gada 18.decembra grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā šis laiks tika pagarināts līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

 

Īsumā

- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums paredz iespēju kādu laiku neveikt maksājumus kreditoriem, pagarinot maksātnespējas procesa norises termiņu (pārcelt termiņu).

   

- Jautājuma izlemšana par termiņa pārcelšanu ir pilnībā atstāta tiesas ziņā.

   

- Tiesai ir jāiesniedz pareizi sagatavots pieteikums par termiņa pārcelšanu.

   

- Maksātnespējas likums paredz arī citas iespējas samazināt maksājumus kreditoriem saistību dzēšanas procedūras laikā.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

 

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums paredz iespēju kādu laiku neveikt maksājumus kreditoriem (pārcelt termiņu)

  

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 38.pantā ir paredzēts:

“Līdz 2021.gada 30.jūnijam tiesa pēc parādnieka motivēta pieteikuma saņemšanas fiziskās personas maksātnespējas procesa saistību dzēšanas procedūras ietvaros var lemt par saistību dzēšanas plānā ietverto maksājumu kreditoriem termiņu pārcelšanu, vienlaikus par attiecīgo periodu pagarinot saistību dzēšanas procedūras termiņu.”

Maksājumu termiņa pagarināšana nenotiek automātiski uz likuma pamata.  Par pagarināšanu lemj tiesa, un tikai tad, ja maksātnespējīgā fiziskā persona ir iesniegusi tiesai attiecīgu pieteikumu.

 

Likums neparedz parādnieku atbrīvot no maksājumu veikšanas kreditoriem, bet tikai paredz iespēju parādniekam kādu laiku neveikt maksājumus, par attiecīgu laiku pagarinot maksātnespējas procesa norises termiņu.

  

  

Jautājuma izlemšana par termiņa pārcelšanu ir pilnībā atstāta tiesas ziņā

Likums nenosaka, kas tiesai ir jāņem vērā, izlemjot jautājumu par termiņa pagarināšanu. Tas nozīmē, ka pilnībā tiesas ziņā ir atstāts jautājums par to:

  • atļaut vai neatļaut maksājumu atlikšanu,

  • kādu apstākļu un iemeslu dēļ var atlikt maksājumus,

  • uz cik ilgu laiku var atlikt maksājumus.

​​

Tomēr jāatceras, ka tiesa var pieņemt lēmumu tikai uz pieteikumā norādīto apstākļu un tiesai iesniegto dokumentu pamata. Tāpēc visi apstākļi, kurus parādnieks vēlas, lai tiesa ņemtu vērā, ir jānorāda pieteikumā, un pieteikumam ir jāpievieno dokumenti, kas pierāda šos apstākļus.

   

Izņēmums ir paredzēts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, tāpēc apstākļiem, ar ko pamatot pieteikumu, jābūt saistītiem ar Covid-19 infekcijas izplatības izraisītajām sekām

  

Tiesa par termiņa pārcelšanu var lemt līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet tas neierobežo tiesu izlemt, uz cik ilgu laiku atlikt maksājumus. Tiesa var atļaut atlikt maksājumu veikšanu arī uz laiku, kas ir ilgāks par 2021.gada 30.jūniju.

  

  

Tiesai ir jāiesniedz pareizi sagatavots pieteikums par termiņa pārcelšanu

Likums nosaka, ka pieteikumam ir jābūt motivētam. Tas nozīmē, ka:

  • pieteikumā ir jānorāda apstākļi, kuru dēļ maksātnespējīgā fiziskā persona nespēj veikt maksājumus,

  • pieteikumam ir jāpievieno dokumenti (pierādījumi), kas pierāda šo apstākļu pastāvēšanu.  

 

Pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem, bet tiesai iesniedzamie dokumenti ir pierādījumi, kuri jāizvēlas un jānoformē atbilstoši pieteikumā norādītajiem apstākļiem un likuma noteikumiem, tāpēc pieteikuma sagatavošanā noteikti ir jālūdz jurista palīdzība.

 

  

Maksātnespējas likums paredz arī citas iespējas samazināt maksājumus kreditoriem saistību dzēšanas procedūras laikā

Maksātnespējīgajām fiziskajām personām ir arī citas iespējas samazināt maksājumu apmēru, ja rodas grūtības veikt maksājumus kreditoriem. Šīs iespējas paredz Maksātnespējas likums, tās nav saistītas ar Covid-19 izraisīto krīzi, taču parādnieks var šīs iespējas izmantot arī tad, ja grūtības veikt maksājumus ir radušās Covid-19 infekcijas izraisītās krīzes dēļ.

Maksātnespējas likumā ir noteikts, ka parādnieks var:

  • samazināt ikmēneša maksājumu (bet jebkurā gadījumā ikmēneša maksājums nedrīkst būt mazāks par vienu trešdaļu no minimālās darba algas), ja ir samazinājušies ienākumi,

  • vienu reizi visā maksātnespējas procesa laikā uz pusi samazināt ikmēneša maksājumus kreditoriem (arī uz summu, kas ir mazāka par vienu trešdaļu no minimālās darba algas) uz laiku līdz vienam gadam, ja parādnieks nevar atrast algotu darbu vai ir kļuvis darbanespējīgs.    

Parasti šajos gadījumos saistību dzēšanas procedūras termiņš un attiecīgi arī maksātnespējas procesa termiņš nav jāpagarina.  

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page