900x600_adaptiveResize_apr19_dtp.jpg

Augstākā tiesa atzīst, ka parādus par ceļu satiksmes negadījumā radītajiem zaudējumiem nevar dzēst maksātnespējas procesā

2019.gada jūlijs

Augstākā tiesa lēmumā (2019.gada 11.jūnija lēmums lietā Nr. C32189017, SPC-13/2019) ir atzinusi, ka apdrošinātāja regresa kārtībā pieteiktais prasījums par ceļu satiksmes negadījumā trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ir prasījums, kas izriet no neatļautas darbības, un to nevar dzēst maksātnespējas procesā.

 

No minētā tiesas lēmuma izriet, ka parādnieks bija iesniedzis tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu un viņa vienīgais parāds bija neizpildītas parādsaistības pret AAS "Balta". Parāda pamats bija apdrošināšanas sabiedrības regresa kārtībā celtā prasība saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41.pantu. Vidzemes priekšpilsētas tiesa bija uzsākusi maksātnespējas procesu, pieņēmusi lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu, uzsākusi saistību dzēšanas procedūru, parādnieks gadu katru mēnesi bija maksājis kreditoram kreditora prasījuma segšanai saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus, un tiesa pēc saistību dzēšanas procedūras beigām bija dzēsusi atlikušo parādu pret AAS "Balta". 

Ģenerālprokuratūra par minētajiem Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumiem iesniedza protestu Augstākajai tiesai, norādot, ka ir būtiski pārkāpti likumu noteikumi. 

Augstākā tiesa piekrita prokuratūras viedoklim, atcēla Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu, ar kuru bija dzēstas saistības, un savā lēmumā izteica divas būtiskas atziņas.

Pirmkārt, tiesa viennozīmīgi atzina, ka ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana ir neatļauta darbība, tāpēc tā rezultātā radušos zaudējumus nevar dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā. 

Otrkārt, tiesa savā lēmumā tieši norādīja tiesām, ka uzsākot fizisko personu maksātnespējas procesus, tiesām ir jāpārliecinās, vai pieteikumā norādītie parādi ir tādi, kurus var dzēst maksātnespējas procesā. Ja pieteikumā ir norādītas tikai tādas parādsaistības, kuras maksātnespējas procesā nav iespējams dzēst, maksātnespējas procesu tiesa nevar uzsākt, jo šādam procesam nav jēgas - saistības nevarēs dzēst. 

Augstākās tiesas lēmumi ir jāievēro visām zemākās instances tiesām, tāpēc turpmāk tiesas:

  • uzsākot fizisko personu maksātnespējas procesus, pārbaudīs, vai pieteikumos norādītās prasības varēs dzēst maksātnespējas procesā,

  • pabeidzot fizisko personu maksātnespējas procesus, nedzēsīs prasījumus par zaudējumiem, kas izraisīti ar ceļu satiksmes negadījumu

Vairāk par šo tēmu: 

Kādus parādus nevar dzēst maksātnespējas procesā?

Augstākās tiesas 2019.gada 11.jūnija lēmums lietā Nr. C32189017, SPC-13/2019

Maksātnespējas likums

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu