top of page

Kā norit maksātnespējas process?

kā norit maksātnespējas process

Parādniekiem maksātnespēja šķiet sarežģīts, nesaprotams un dārgs process, kura sekmīgas norises nodrošināšanai ir nepieciešams daudz maksāt juristam, un kura veiksmīgs rezultāts nemaz nav garantēts, tāpēc reizēm ilgi maksātnespējas procesu neapsver kā iespējamo parādu risinājumu.

Šeit jums īsumā izskaidrošu, kādas darbības (hronoloģiskā secībā) un kādos termiņos ir jāveic administratoram, kreditoriem, parādniekam un tiesai jebkurā maksātnespējas procesā. Tas dos jums priekšstatu par maksātnespējas procesu, kā arī aiztaupīs nevajadzīgas raizes par to, vai jūs savus pienākumus maksātnespējas procesā izdarāt pareizi un savlaicīgi.

 

 

Šajā rakstā uzzināsiet: 

  

ko un kādos termiņos dara administrators, tiesa, kreditori un maksātnespējīgā fiziskā persona maksātnespējas procesa pirmajā daļā - bankrota procedūrā,

   

- ko un kādos termiņos dara administrators, tiesa un maksātnespējīgā fiziskā persona maksātnespējas procesa otrajā daļā - saistību dzēšanas procedūrā.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

Maksātnespējas procesa pirmais posms – bankrota procedūra

Bankrota procedūra ir maksātnespējas procesa pirmā daļa, kas norit aptuveni 3 mēnešus, ja parādniekam nav pārdodama manta, bet līdz 6 mēnešiem un reizēm pat ilgāk, ja parādniekam ir pārdodama manta (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?).

Visos maksātnespējas procesos bankrota procedūras ietvaros vienmēr bez izņēmuma tiek veiktas šādas darbības (hronoloģiskā secībā):

 • pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pieņemšanas) administrators pieprasa maksātnespējīgajai fiziskajai personai sniegt informāciju, nosūtot vēstuli (aptuveni nedēļu līdz mēnesim pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas);

 • maksātnespējīgā fiziskā persona sniedz atbildi uz administratora pieprasījumu (ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc administratora pieprasījuma saņemšanas);

 • kreditori iesniedz administratoram savus kreditoru prasījumus (mēneša laikā pēc procesa uzsākšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc procesa uzsākšanas);

 • administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam kreditoru reģistru (mēneša un 7 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas);

 • administrators sagatavo un nosūta parādniekam un kreditoriem ziņojumu par parādnieka mantas neesamību, ja parādniekam nav pārdodama manta, vai mantas pārdošanas plānu, ja parādniekam ir pārdodama manta (pusotru mēnesi pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas);

 • administrators pārdod parādnieka mantu, ja parādniekam ir pārdodama manta (pārdošanu uzsāk ne ātrāk kā divus mēnešus un pabeidz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc procesa uzsākšanas);

 • maksātnespējīgā fiziskā persona sagatavo un nosūta administratoram saistību dzēšanas plānu (par sagatavošanas termiņu informē administrators);

 • administrators sagatavo un nosūta kreditoriem un parādniekam paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu un saistību dzēšanas plānu (ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc mantas pārdošanas, bet, ja nav pārdodama manta – ne ātrāk kā 15 dienas pēc ziņojuma par mantas neesamību nosūtīšanas);

 • administrators iesniedz tiesai pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu, bet parādnieks iesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu (ne agrāk kā trīs nedēļas un ne vēlāk kā mēnesi pēc paziņojuma par bankrota procedūras pabeigšanu nosūtīšanas);

 • tiesa pieņem lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu (15 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas).

Reizēm bankrota procedūras laikā kreditori iesniedz administratoram lūgumus izbeigt maksātnespējas procesu, un administrators sniedz prasību tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem vai to atcelšanu (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās personas maksātnespējas procesā). Šādos gadījumos vienmēr ir jāprasa palīdzība juristam, jo administratoram un parādniekam šajos gadījumos ir pretējas intereses, un šāda kreditoru un administratora rīcība var novest pie maksātnespējas procesa izbeigšanas, nedzēšot saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst saistības (parādus)?).

Vairāk par maksātnespējīgās fiziskās personas pienākumiem maksātnespējas procesā var uzzināt šeit (Kas parādniekam ir jādara maksātnespējas procesa laikā?).

 

Maksātnespējas procesa otrais posms - saistību dzēšanas procedūra

Saistību dzēšanas procedūra ir otrā maksātnespējas procesa daļa, kuras laikā maksātnespējīgās fiziskās personas pienākums ir maksāt kreditoriem vienu trešdaļu no saviem ienākumiem.

 

Administrators parasti saistību dzēšanas procedūras laikā neko nedara.

Saistību dzēšanas procedūra norit no viena līdz trīs gadiem (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?).

Visos maksātnespējas procesos saistību dzēšanas procedūras ietvaros tiek veiktas šādas darbības (hronoloģiskā secībā):

 • maksātnespējīgā fiziskā persona nosūta tiesas apstiprināto plānu kreditoriem un Uzņēmumu reģistram (uzreiz pēc tiesas lēmuma pieņemšanas par plāna apstiprināšanu);

 • maksātnespējīgā fiziskā persona maksā kreditoriem trešdaļu no saviem ienākumiem (1 līdz 3 gadus);

 • maksātnespējīgā fiziskā persona iesniedz tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu (pēc saistību dzēšanas plāna termiņa beigām);

 • tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu (15 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page