© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Parasti fiziskās personas maksātnespējas procesā dzēš kredīta parādus, taču maksātnespējas procesā var dzēst arī citus parādus, bet NE VISUS. Ir atsevišķas saistības, kuras maksātnespējas procesā nav iespējams dzēst.

Atsevišķa veida parādus maksātnespējas procesā nedzēš

 

Maksātnespējas procesā nedzēš:

  • prasījumus par uzturlīdzekļu samaksu,

  • administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās uzliktos sodus un piedzītos zaudējumus,

  • prasījumus no neatļautas darbības.

 

Vislielākās neskaidrības parasti rodas saistībā ar prasījumiem no neatļautas darbības. Vienkārši izsakoties, netiek dzēstas saistības, kuras ir radušās tādēļ, ka parādnieks ir izdarījis kaut ko, kas ir aizliegts ar likumu, bet tiek dzēstas saistības, kas izriet no līguma pārkāpuma.

(sk. arī Vai visus parādus var dzēst maksātnspējas procesā un kurus nevar dzēst?)

Visi pārējie parādi maksātnespējas procesā tiek dzēsti

Attiecībā uz parādu dzēšanu maksātnespējas procesā darbojas princips – dzēst var visus parādus, izņemot tos, ko likums neļauj dzēst.

Tāpēc tiek dzēsti visi pārējie parādi, tai skaitā:

  • nodokļu parādi (bet ne administratīvie sodi vai kriminālsodi par izvairīšanos no nodokļu samaksas, un ar kriminālspriedumu valstij piedzītie zaudējumi - nesamaksātie nodokļi), tai skaitā nokavējuma naudas

  • valsts nodevas, tai skaitā valsts nodevas, kas piedzītas ar tiesas spriedumu,

  • studiju kredīti,

  • komunālo maksājumu un īres maksas parādi,

  • sakaru pakalpojumu parādi (piemēram, maksa par internetu, telefonu, televīziju, kabeļtelevīziju, un tml.)

  • no dažādiem līgumiem izrietošie parādi (piemēram, pirkuma, līzinga, nomas, īres līgumi).

 

 

Maksātnespējas process neatbrīvo no saistībām, kas nav naudas saistības (parādi)

 

Maksātnespējas process atbrīvo tikai no naudas saistībām (parādiem), tāpēc citas saistības maksātnespējas process neietekmē, piemēram, pienākumu atdot mantu, atstāt telpas, izpildīt darbu.

 

Piemēram, maksātnespējas procesā var dzēst īres maksas parādu, taču tas nenozīmē, ka parāda dēļ izīrētājs nevar izbeigt īres līgumu un prasīt īrniekam izvākties no īrētā dzīvokļa vai mājas.  

(sk. arī Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana)

Ko darīt?

 

NOSKAIDROT parāda rašanās pamatu (parāda veidu).

 

Parādi ir līdzīgi tajā ziņā, ka tie visi ir naudas prasījumi, taču to rašanās pamati ir dažādi. Lai  pareizi izvērtētu, kāds ir parāda rašanās pamats un vai attiecīgais parāds tiks dzēsts maksātnespējas procesā, ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, tāpēc jebkurā gadījumā ir vēlams par šo jautājumu konsultēties ar juristu. 

 

Parāda pamatu vēlams noskaidrot jau tad, kad maksātnespējas procesu vēl nav iespējams uzsākt vai maksātnespējas process pagaidām tiek apsvērts kā iespējamais risinājums. Jo gadījumā, kad vēl pastāv iespēja izvēlēties, kuru parādu dzēst (parādus vēl nepiedzen tiesu izpildītājs), finansiāli izdevīgāk ir dzēst tos parādus, kurus nevarēs dzēst maksātnespējas procesā. Piemēram, kā pirmos var maksāt uzturlīdzekļus vai administratīvos sodus, bet nemaksāt kredīta maksājumus.

(sk. arī Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?)

arrow.png
arrow.png
arrow.png

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv