Vai visus parādus var dzēst maksātnespējas procesā un kurus nevar? 

Visus parādus fiziskās personas maksātnespējas procesā nevar dzēst.

Atbildēt, vai maksātnespējas process ir piemērotākais risinājums, var tikai tad, ja ir zināms gan tas, ko dod maksātnespējas process, gan arī, ko tas nedod – kādus parādus tas nedzēš. 

ĪSUMĀ

   

- Lielākā problēma – nevar dzēst prasījumus (parādus), kas izriet no neatļautas darbības.

   

- ​Netiek dzēsti prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu.

   

- ​Netiek dzēsti prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu.

   

- Netiek dzēsti administratīvie sodi un kriminālsodi un zaudējumi, kas radīti ar administratīvo pārkāpumu vai noziedzīgo nodarījumu.

   

- Netiek dzēsts parāds bankai, ja banka un parādnieks ir vienojušies par ieķīlātā mājokļa saglabāšanu.

  

- Maksātnespējas process neatbrīvo no saistībām, kas nav naudas saistības (parādi).

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu dzēšanu  fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

  

Noskaidrojiet šeit par telefona sarunu ar mums. 

Lielākā problēma – nevar dzēst prasījumus (parādus), kas izriet no neatļautas darbības

​Kas ir neatļauta darbība, likums precīzi nenosaka. To ir atzinusi arī Augstākā tiesa: ​

“Neatļauta darbība ir formulēta kā atklāts juridisks jēdziens, kas piepildāms ar saturu katru reizi no jauna (no gadījuma uz gadījumu) ..” (Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2018.gada 15.marta spriedums lietā Nr. SPC–5/2018)

Tas nozīmē, ka izvērtēšana, vai prasījumu (parādu) var vai nevar dzēst maksātnespējas procesā, ir atstāta tiesas ziņā.

​Tiesām ir izveidojies viennozīmīgs viedoklis, ka nevar dzēst prasības, kas izriet no Komerclikuma 169.panta, t.i. nedzēš tās prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret valdes locekli, tāpēc, ka valdes loceklis nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Tas nozīmē, ka lielākoties visas prasības, kuras ceļ administrators pret valdes locekli juridskās personas maksātnespējas procesā, šī valdes locekļa fiziskās personas maksātnespējas procesā netiks dzēstas.

​Netiek dzēsti prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu

​Vecākiem ir pienākums uzturēt bērnus atbilstoši savām iespējām un mantiskajam stāvoklim, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, tai skaitā neskatoties uz vecāka slikto finansiālo situāciju, tāpēc Maksātnespējas likums neļauj dzēst uzturlīdzekļu maksājumu parādus.  

Netiek dzēsti administratīvie sodi un kriminālsodi un zaudējumi, kas radīti ar administratīvo pārkāpumu vai noziedzīgo nodarījumu​

Maksātnespējas likums viennozīmīgi nosaka arī to, ka netiek dzēsti Administratīvo pārkāpumu kodeksā (pēc 2020.gada – Administratīvās atbildības likums) un Krimināllikumā paredzētie sodi, kā arī tie zaudējumi, kuri ir radīti ar administratīvo pārkāpumu vai noziedzīgo nodarījumu.

​Tas nozīmē, ka visi maksājumi (sodi un zaudējumi), kuri ir noteikti lēmumā par administratīvo pārkāpumu vai spriedumā krimināllietā (vai citā dokumentā krimināllietā, ja lieta netiek izskatīta tiesā) netiek dzēsti.

Netiek dzēsts parāds bankai, ja banka un parādnieks ir vienojušies par ieķīlātā mājokļa saglabāšanu 

Maksātnespējas likums nosaka, ka visa parādnieka manta maksātnespējas procesā ir jāpārdod, atstājot parādniekam tikai pašu nepieciešamāko mantu. Taču ir viens izņēmums – maksātnespējas procesā var nepārdot ieķīlāto mājokli, tas ir, dzīvokli un māju (bet ne zemi), ja parādnieks un banka par to vienojas.

Likums nosaka, ka banka un parādnieks, ja viņi noslēdz vienošanos par ieķīlātā dzīvokļa vai mājas saglabāšanu, var vienoties par saistības pilnīgu vai daļēju dzēšanu. Ja viņi to neizdara, maksātnespējas procesā attiecīgā saistība pret banku netiek dzēsta.

Maksātnespējas process neatbrīvo no saistībām, kas nav naudas saistības (parādi)

 

Maksātnespējas process atbrīvo tikai no naudas saistībām (parādiem), tāpēc citas saistības maksātnespējas process neietekmē, piemēram, pienākumu atdot mantu, atstāt telpas, izpildīt darbu.

 

Piemēram, maksātnespējas procesā var dzēst īres maksas parādu, taču tas nenozīmē, ka parāda dēļ izīrētājs nevar izbeigt īres līgumu un prasīt īrniekam izvākties no īrētā dzīvokļa vai mājas.  

Ko darīt? 

 

NOSKAIDROT parāda rašanās pamatu (jeb parāda veidu) un parādu nemaksāšanas sekas.

Ja ir skaidrs, ka visus parādus nebūs iespējams samaksāt, bet maksātnespējas procesu vēl nav iespējams uzsākt vai maksātnespējas process pagaidām tiek apsvērts kā iespējamais risinājums, un vēl ir iespēja izvēlēties, kurus parādus maksāt un kurus nē (parādus vēl nepiedzen tiesu izpildītājs), finansiāli izdevīgāk ir maksāt tos parādus, kurus nevarēs dzēst maksātnespējas procesā vai maksāt tos maksājumus, kuru nesamaksas dēļ rodas vēl citas negatīvas sekas. Piemēram, kā pirmos var maksāt uzturlīdzekļus vai administratīvos sodus, kurus maksātnespējas procesā nevarēs dzēst vai īres maksu, kuras nesamaksas dēļ var izbeigt īres līgumu, bet nemaksāt kredīta maksājumus.

​Parādi ir līdzīgi tajā ziņā, ka tie visi ir naudas prasījumi, taču to rašanās pamati ir dažādi, un parādu nemaksāšanas sekas arī ir dažādas. Lai pareizi izvērtētu, kāds ir parāda rašanās pamats, vai attiecīgais parāds tiks dzēsts maksātnespējas procesā un kādas būs parāda nesamaksas sekas, ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, tāpēc jebkurā gadījumā ir vēlams par šo jautājumu konsultēties ar juristu

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu dzēšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320