atbrīvošana no parādsaistībām

Kā notiks fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām?

Atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno likumu par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām notiks īpašā kārtībā, kur visas galvenās darbības veiks zvērināts notārs un kas būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa.

ĪSUMĀ

- Procesu uzsāks parādnieks, iesniedzot notāram attiecīgu pieteikumu.

- Pēc pieteikuma saņemšanas notārs pārbaudīs pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, apliecinās šo pieteikumu kā notariālo aktu un nosūtīs paziņojumus kreditoriem. 

- Tiesu izpildītājiem būs jāaptur parādu piedziņas darbības un pieteikumā norādītajām saistībām tiks apturēta līgumsodu, procentu un nokavējumu procentu pieaugums.

- Parādnieks nedrīkstēs slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus, viņam būs pienākums 6 mēnešu laikā pabeigt finanšu pratības kursus un pildīt citas savas saistības. 

- Pēc 6 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs ar aktu atbrīvos parādnieku no parādsaistībām.

- Vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām parādniekam būs pienākums regulāri atskaitīties vietējam sociālajam dienestam, strādāt vai gūt citus ienākumus, pildīt citas saistības un parādnieks nedrīkstēs slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus. 

Ja vēlaties uzzināt par kārtību, kādā notiks atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno likumu, lasiet tālāk.

 

Procesu uzsāks parādnieks, iesniedzot notāram pieteikumu

Atbrīvošanu no parādsaistībām nevarēs ierosināt kreditors vai kāda cita persona. Tikai parādniekam pašam būs iespēja uzsākt šo procesu, iesniedzot pieteikumu notāram.  

Pieteikumu par atbrīvošanu no parādsaistībām būs jāiesniedz notāram, kurš praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kurā parādniekam ir deklarētā dzīvesvieta.

Pieteikumā būs jānorāda visi parādi un cita pieteikuma veidlapā norādītā informācija, un tam būs jāpievieno dokumenti, kas apliecina pieteikumā norādītos apstākļus, kā arī Latvijas bankas un kredītinformācijas biroju izsniegtas izziņas, kas nav vecākas par mēnesi.

Taču ar pieteikuma iesniegšanu process vēl nesāksies, jo parādniekam būs 14 dienas laika, kurā tas varēs atsaukt savu pieteikumu. Pieteikums tiks uzskatīts par iesniegtu tikai pēc šī 14 dienu termiņa notecējuma.

 

Ko notārs darīs pēc pieteikuma saņemšanas?

Notārs pieteikumu pārbaudīs, un, ja tas būs pareizi noformēts un tam būs pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, apliecinās pieteikumu, taisot to kā notariālo aktu.

Pēc tam, kad būs pagājušas 14 dienas no pieteikuma iesniegšanas un parādnieks pieteikumu nebūs atsaucis, notārs nosūtīs paziņojumu par pieteikumu:

 • Uzņēmumu reģistram, kas izdarīs attiecīgu ierakstu Maksātnespējas reģistrā,

 • pašam parādniekam,

 • pieteikumā norādītajiem kreditoriem,

 • zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

 

Kādas būs pieteikuma iesniegšanas sekas?

Pēc pieteikuma iesniegšanas:

 • tiesu izpildītājiem būs jāaptur parādu piedziņa,

 • apstāsies līgumsodu, procentu un nokavējumu procentu pieaugums attiecībā uz pieteikumā norādītajām saistībām.

 

Kādi būs parādnieka pienākumi un ierobežojumi pēc pieteikuma iesniegšanas notāram?

Pēc pieteikuma iesniegšanas parādniekam būs šādi pienākumi un ierobežojumi:

 • pēc notāra pieprasījuma sniegt notāram nepieciešamo informāciju,

 • pildīt citas savas saistības, kas nav norādītas pieteikumā,

 • neslēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus,

 • 6 mēnešu laikā apgūt finanšu pratības kursus un iesniegt attiecīgu apliecinājumu par kursu pabeigšanu notāram.

 

Pēc 6 mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs ar aktu atbrīvos parādnieku no parādsaistībām

Pēc sešiem mēnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas notārs taisīs aktu par atbrīvošanu no parādsaistībām, kuru notārs nosūtīs:

 • Uzņēmumu reģistram, kas izdarīs attiecīgu ierakstu Maksātnespējas reģistrā,

 • parādniekam,

 • zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku,

 • sociālajam dienestam pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas.

Akts par atbrīvošanu no parādsaistībām būs nosacīts, proti, atbrīvošana no parādiem būs spēkā tikai tad, ja parādnieks vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām izpildīs likumā paredzētos pienākumus un ievēros ierobežojumus.

 

Kādi būs parādnieka pienākumi un ierobežojumi pēc atbrīvošanas no parādsaistībām?

Vēl divus gadus pēc atbrīvošanas no parādsaistībām (pēc notāra akta par atbrīvošanu no parādsaistībām sastādīšanas) parādniekam:

 • būs pienākums reizi trijos mēnešos apmeklēt konsultāciju sociālajā dienestā, lai pārrunātu savas situācijas uzlabošanai veicamos pasākumus,

 • būs pienākums turpināt pildīt citas saistības, no kurām parādnieks nebūs atbrīvots,

 • būs pienākums nekavējoties (bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā) uzsākt darba tiesiskās attiecības vai tām līdzvērtīgas attiecības, vai reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam vai reģistrēties nodarbinātības Valsts aģentūrā, vai arī iesniegt dokumentus, kas objektīvi pamato darbnespēju,

 • būs aizliegts slēgt jaunus patērētāja kreditēšanas līgumus.

Ja parādnieks šo divu gadu laikā nepildīs šos pienākumus un neievēros ierobežojumus, atbrīvošanu no parādsaistībām varēs atcelt.

Ko darīt?

Likumprojekts "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām" ir apstiprināts Saeimā tikai 1.lasījumā, tāpēc tā noteikumi vēl var būtiski mainīties. 

Taču likumā uzsvars ir likts uz to, lai parādnieks pēc atbrīvošanas no parādiem pildītu citas savas saistības, tāpēc ļoti iespējams, ka prasība pildīt citas saistības likumā paliks. Tāpēc ir vērts apsvērt, vai jau šobrīd nav izdevīgāk maksāt tos parādus, no kuriem nevarēs atbrīvoties saskaņā ar jauno likumu, piemēram, maksāt komunālo pakalpojumu parādus, lai pēc parādu dzēšanas būtu vieglāk izpildīt likuma prasību pildīt tās saistības, no kurām parādnieks netiks atbrīvots.