Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Galvojums nav vienkāršs parāds, tāpēc uz to attiecas dažas būtiskas juridiskas nianses, kam ir nozīme maksātnespējas procesā. Taču, ievērojot šīs nianses, galvojuma parādu var dzēst tikpat veiksmīgi kā citus parādus.

ĪSUMĀ

  

- Galvotājam pašam ir jāuzsāk maksātnespējas process, lai varētu dzēst galvojuma parādus.

   

- Galvojuma parādu maksātnespējas procesā nevar dzēst, ja saistība, par kuru ir dots galvojums, tiek pildīta.

   

- Galvojuma parādu var dzēst ģimenes maksātnespējas procesā, ja galvojums ir dots par laulātā, tuva radinieka vai svaiņa parādu. 

      

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Galvotājam pašam ir jāuzsāk maksātnespējas process, lai dzēstu galvojuma parādu

Bieži galvotājam rodas jautājums, vai no galvotāja var pieprasīt samaksāt parādu, ja galvenais parādnieks, tas ir, persona, par kuras saistībām viņš ir galvojis, ir dzēsis savas saistības savā  fiziskās personas maksātnespējas procesā. Jautājums ir loģisks, jo Civillikuma noteikumi nosaka, ka galvojumā ir nepieciešams spēkā esošs galvenais parāds, un galvojums izbeidzas ar katru darbību un ikvienu notikumu, kas dzēš galveno saistību vai atsvabina galveno parādnieku (Civillikuma 1694., 1710. un 1712.pants). Taču Augstākā tiesa jau sen ir nolēmusi savādāk, un to ir jāievēro arī visām citām tiesām:

“Galvojot par parādnieka saistībām, galvinieks uzņemas risku atbildēt kreditoram par parādnieka saistībām arī tad, ja pēdējais nonāktu finansiālās grūtībās. Līdz ar to, galvinieka atbildības pienākums kreditoram par tāda parādnieka, kurš nonācis maksātnespējas situācijā, saistībām tieši atbilst galvojuma mērķim. Turpretī galvinieka atsvabināšana no pienākuma atbildēt kreditoram par galvenā parādnieka saistībām tikai tā iemesla dēļ, ka parādnieka sliktais finansiālais stāvoklis to novedis līdz maksātnespējai, ir pretrunā ar galvojuma mērķi.” (LR Augstākās tiesas 27.04.2011. spriedums lietā SKC-86/2011).

Augstākās tiesas lēmums ir viennozīmīgs – galvenā parādnieka maksātnespējas process nevar atbrīvot galvotāju no galvojuma saistībām. Galvotājs nekādi citādi nevar savu galvojuma parādu dzēst kā vien savā maksātnespējas procesā.

   

   

Galvojuma parādu nevar dzēst maksātnespējas procesā, ja saistība, par kuru ir dots galvojums, tiek pildīta

Galvojuma parāds vēl nav un attiecīgi maksātnespējas procesu nevar uzsākt, ja galvenais parādnieks, tas ir, persona, par kuras saistībām ir dots galvojums, savas saistības vēl pilda. Piemēram, ja kredīta ņēmējs maksā ikmēneša kredīta maksājumus bankai un kredīta līgumu banka nav izbeigusi, galvotājam vēl nav pienākums maksāt parādu.

Šī iemesla dēļ galvotāji nereti ir neapskaužamā situācijā - galvotājs nekad nevar būt drošs, vai persona, par kuru viņš ir sniedzis galvojumu, pildīs savas saistības, un tāpēc nekad īsti nevar būt drošs par to, vai uz viņa īpašumiem citas personas saistību nepildīšanas dēļ netiks vērsta piedziņa.

Problēmas rodas arī tiem parādniekiem, kuri uzsāk maksātnespējas procesu dēļ citiem parādiem, bet kuriem ir arī galvojuma saistības. Parādnieks nevar paļauties uz to, ka maksātnespējas procesā tiks dzēsts galvojuma parāds, ja galvenais parādnieks pagaidām savas saistības pilda. Nereti bankas iesniedz savus kreditoru prasījumus galvotāja maksātnespējas procesā arī tad, ja galvenais parādnieks (persona, par kuras saistībām galvojums ir dots) savas saistības vēl pilda, un šādas saistības maksātnespējas procesā tiek dzēstas. Taču, vai tas ir pareizi, Augstākā tiesa nav pateikusi, tāpēc paļauties uz to nevar.

  

  

Galvojuma saistības var dzēst ģimenes maksātnespējas procesā, ja galvojums ir dots par laulātā, vai tuva radinieka vai svaiņa parādiem

Tā saukto ģimenes maksātnespēju var uzsākt, ja pastāv divi nosacījumi:

  • personām ir jābūt laulātajiem, tuviem radiniekiem vai svaiņiem (paša vai laulātā vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām) vai bijušajiem laulātajiem vai svaiņiem,

  • viņiem ir jābūt vismaz vienam kopīgam parādam (blakus saistībai vai solidārai saistībai).

 

Galvojums rada šādu kopīgu parādu, tāpēc laulātie un tuvi radinieki vai svaiņi (laulātā radinieki), var izmantot šo priekšrocību – vienlaicīgi  uzsākt maksātnespējas procesu, samaksājot tikai vienu depozītu un valsts nodevu (sk. Cik izmaksā maksātnespējas process?).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320