Fiziskās personas maksātnespējas procesa negatīvās sekas

Fiziskās personas maksātnespējas process dod iespēju atbrīvoties no parādiem, taču tam ir arī negatīvas sekas, kas reizēm neatsver ieguvumus no maksātnespējas procesa vai pat padara to neizdevīgu.  

ĪSUMĀ

  

- Informācija par maksātnespējas procesu vienmēr būs publiski pieejama internetā. 

   

- Maksātnespējas process vēlāk var apgrūtināt iespējas saņemt kredītus un pirkt preces uz nomaksu.

  

- Pirms termiņa tiek izbeigti līgumi, kuri tiek pildīti, un kuriem nav pienācis izpildes termiņš.

   

- Maksātnespējas process ierobežo darba iespējas.

   

- Maksātnespējas procesā var pārdot arī laulātā mantu. 

  

- Maksātnespējas process nav lēts - tā uzsākšana izmaksā aptuveni 1000 eiro, kā arī maksātnespējas procesa laikā ir jāveic maksājumi kreditoriem.

  

- Maksātnespējas procesā administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem parādnieka iepriekš noslēgtos darījumus, parasti nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumus.

  

- Maksātnespējas procesa laikā parādniekam ir jāievēro vairāki ierobežojumi. 

Lai noskaidrotu vairāk, kādas ir maksātnespējas procesa negatīvās sekas, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu, vai fiziskās personas maksātnespējas process ir piemērots jūsu problēmu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv.

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Informācija par maksātnespējas procesu vienmēr būs publiski pieejama internetā

 

Likums nosaka, ka Maksātnespējas reģistrā tiek izdarīti ieraksti par visiem maksātnespējas procesiem un neko nenosaka, ka ieraksti tajā tiek dzēsti, tāpēc par maksātnespējas procesu ieraksti vienmēr visiem būs publiski pieejami internetā, arī pēc vairākiem desmitiem gadu.

 

Citās valstīs šis ieraksts tiek dzēsts vai nu uzreiz pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas, vai noteiktu laiku pēc maksātnespējas procesa, taču Latvijas likumi neko tādu nenosaka.

   

Maksātnespējas process vēlāk var apgrūtināt iespējas saņemt kredītus un pirkt preces uz nomaksu

Nekur nav noteikts, kā kredītu un līzingu devējiem un pārdevējiem ir jāvērtē fakts, ka aizņēmējam vai pircējam ir bijis maksātnespējas process. Lai gan parasti cilvēki, kam ir bijis maksātnespējas process, turpmāk piesardzīgi izturas pret jaunām kredītsaistībām un rūpīgi izvērtē savas iespējas, tomēr kredītu un līzingu devēji maksātnespēju var vērtēt kā papildus risku.

 

  

Pirms termiņa tiek izbeigti līgumi, kuriem vēl nav iestājies samaksas termiņš, un kuri tiek pildīti

 

Maksātnespējas likums nosaka, ka parādnieka saistības, kuru izpildes termiņš iestājas pēc dienas, kad pasludināts maksātnespējas process, uzskatāmas par tādām, kurām izpildes termiņš iestājies maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā.

 

Tas nozīmē, ka visas parādnieka maksājuma saistības tiek iekļautas kopējā parādu sarakstā un dzēstas maksātnespējas procesā, arī tās maksājuma saistības, kuras parādnieks pilda atbilstoši līguma noteikumiem. Parādnieks nevar izvēlēties, kurus parādus un saistības dzēst maksātnespējas procesā un kuras nedzēst.

 

Piemēram, ja kredītu ir ņēmis vīrs, un kredīta nodrošināšanai viņš ir ieķīlājis sievai piederošo dzīvokli, vīram, uzsākot maksātnespējas procesu, kredīta līgums tiek izbeigts, un ieķīlātais (sievai piederošais) dzīvoklis tiek pārdots, neskatoties uz to, ka kredīta maksājumi vienmēr ir veikti laicīgi.  

 

Vienīgais izņēmums ir bankas un parādnieka vienošanās par ieķīlātās mājas vai dzīvokļa saglabāšanu parādnieka īpašumā. Tādā gadījumā līgums netiek izbeigts un parāds netiek dzēsts, izņemot, ja banka un parādnieks vienojas par pilnīgu vai daļēju parāda dzēšanu.

   

    

Maksātnespējas process ierobežo darba iespējas

 

Darba likums nosaka, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, tāpēc maksātnespējas process nevar ierobežot darba iespējas.

 

Neskatoties uz minēto, vairāki likumi nosaka ierobežojumus, piemēram, maksātnēspējīgās personas nevar būt advokāti, notāri, tiesu izpildītāji un tiesneši.

 

2018.gadā Kredītiestāžu likumā tika izdarīti grozījumi, kas nosaka, ka kopš 2019.gada 1.febrāra bankas vairs nedrīkst pieņemt darbā darbiniekus, kuriem norit maksātnespējas process vai pēc procesa pabeigšanas nav vēl pagājis viens gads, ja attiecīgā darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar bankas pamatdarbību (ja attiecīgais darbinieks ir iesaistīts finanšu pakalpojumu sniegšanā, kredītrisku pārvaldībā vai ietekmē kredītiestādes riska profilu).

Ļoti iespējams, ka vēlāk var tikt pieņemti arī citi likumi, kas ierobežo personu, kam ir bijis maksātnespējas process, iespējas ieņemt noteiktus amatus.

   

  

Maksātnespējas procesā var pārdot arī laulātā mantu

 

Saskaņā ar likuma noteikumiem vienam laulātajam piederošā manta var piederēt pilnībā vai daļēji otram laulātajam, tādēļ parādnieks atbild par saviem parādiem arī ar mantu, kas pieder abiem laulātajiem kopīgi (kopīgi var piederēt arī uz otra laulātā vārda reģistrēts īpašums), samērā ar viņam piederošo daļu, tāpēc administratoram ir jāpārdod arī tā laulāto kopīgās mantas daļa, kas pieder maksātnespējīgajai personai.

Jautājums, kas ir kopīgā manta un cik liela daļa no kopīgās mantas pieder katram laulātajam, ir sarežģīts, bet vēl sarežģītāk to ir noskaidrot un pierādīt juristam no malas – administratoram, tāpēc administratori reti kaut ko dara, lai segtu parādus no īpašuma, kas reģistrēts uz otra laulātā vārda.

   

  ​

Maksātnespējas process nav lēts

Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas ir aptuveni 1000 eiro. Ja maksātnespējas process kādu iemeslu dēļ tiek izbeigts, nedzēšot saistības, šo naudu nav iespējams saņemt atpakaļ.

Saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam ir jāmaksā kreditoriem 1/3 no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā viena trešā daļa no minimālās darba algas saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, un maksājumi ir jāveic neatkarīgi no tā, vai parādniekam ir ienākumi vai nav, un neatkarīgi no jebkādiem citiem apstākļiem.

Likums atļauj samazināt saistību dzēšanas plānā paredzēto ikmēneša maksājumu kreditoriem, un, ja parādnieks ir pazaudējis darbu, samazināt uz pusi ikmēneša maksājumu, taču kamēr tiesa nav apstiprinājusi attiecīgos grozījumus plānā, parādniekam ir jāveic maksājumi pilnā apmērā saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, neskatoties uz ienākumu samazināšanos vai pat neesamību.  

Ja parādnieks neveic maksājumus, maksātnespējas procesu var izbeigt pirms termiņa, nedzēšot saistības, vai arī var nedzēst saistības, pabeidzot maksātnespējas procesu.

Maksātnespējas procesā administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem parādnieka iepriekš noslēgtos darījumus

Maksātnespējas procesu var izmantot tikai godprātīgi parādnieki. Viena no negodprātības pazīmēm ir tādu darījumu slēgšana, ar kuriem parādnieks nodara zaudējumus kreditoriem. Maksātnespējas procesā šādus darījumus administrators prasa atzīt par spēkā neesošiem (sk. Darījumu atzīšana par spēkā neesošiem fiziskās personas maksātnespējas procesā).

Administrators var prasīt atzīt par spēkā neesošiem tikai tādus darījumus

  • kas noslēgti pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas,

  • ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.

Visos gadījumos, kad administrators prasa atzīt par spēkā neesošiem parādnieka noslēgtos darījumus, arī tiek izbeigts maksātnespējas process, nedzēšot saistības.

  

Maksātnespējas likumā tieši ir noteikts tikai viens ierobežojums – parādnieks bez administratora atļaujas maksātnespējas procesa norises laikā nedrīkst slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz divas minimālās mēnešalgas.

Taču no tiesu prakses izriet, ka parādniekam ir vairāk ierobežojumi (sk. Ko parādnieks nedrīkst darīt maksātnespējas procesa laikā?).

Pirmkārt, parādnieks maksātnespējas laikā nedrīkst veikt darbības, kas rada aizdomas par ienākumu slēpšanu un negodprātīgumu, piemēram, saņemt kontā naudas pārskaitījumus no citām personām, braukt ceļojumos, samazināt ienākumus tieši pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas vai tos palielināt tieši pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas, un tml.

Otrkārt, visā maksātnespējas procesa laikā parādnieku mantiskajās prasībās pārstāv administrators. Tas nozīmē, ka pats parādnieks nevar sevi pārstāvēt tiesā un citās iestādēs mantiskajās lietās. Piemēram, laulības šķiršanas lietā, ja tiek dalīta manta, parādnieku pārstāv administrators.

  

   

Ko darīt?

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir nopietns solis, kuru nevajadzētu spert, pirms tam neizvērtējot visus tā plusus un mīnusus, tā sekas, savas iespējas veikt visus maksātnespējas procesā obligātos maksājumus, kā arī neizvērtējot maksātnespējas procesa alternatīvas.  

Gan pozitīvo, gan negatīvo seku izvērtēšana ļaus pieņemt pareizo lēmumu, izvairīties no neparedzētām sekām maksātnespējas procesā un izdarīt visu iespējamo pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, lai maksātnespējas sekas būtu pēc iespējas mazāk neizdevīgas. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai izlemtu, vai fiziskās personas maksātnespējas process ir piemērots jūsu problēmu risinājums, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv.

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320