Kā notiek patēriņa un ātro kredītu parādu piedziņa?

Parādu piedziņa ir kredīta ņēmēju lielākais drauds, tāpēc aizņēmēji bieži dara visu iespējamo, lai no tās izvairītos, un veic maksājumus kreditoriem pat tad, kad naudas jau sen vairs tam nepietiek, un kad ir skaidrs, ka ilgi turpināt maksāt parādus nebūs iespējams.

 

Šeit jūs īsumā uzzināsiet par nenodrošināto kredītu (tādu, kuru nodrošināšanai nav ieķīlāta manta)  parādu piedziņas procesu. Šīs zināšanas ir nepieciešamas, lai jūs varētu izplānot savu turpmāko rīcību, nepieļautu finansiāli neizdevīgas kļūdas parādu piedziņas procesā un izvairītos no liekiem uztraukumiem.

 

ĪSUMĀ:

   

- Pirmās parāda nemaksāšanas sekas ir kredīta līguma izbeigšana.

    ​

- Pēc līguma izbeigšanas parādu mēģina atgūt parādu piedzinēji.

  

- Parādu piespiedu piedziņai nepieciešamā tiesas lēmuma vai sprieduma iegūšana notiek: 

1) izmantojot saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā,

2) iesniedzot pieteikumu tiesā par maza apmēra prasību par parāda līdz 2500 eiro piedziņu (vienkāršotā procedūra),

3) iesniedzot tiesā pieteikumu parastajā kārtībā.

   

- Pēc tiesas lēmuma pieņemšanas parādu piedzen tiesu izpildītājs piespiedu kārtā.

   

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Pirmās parāda nemaksāšanas sekas ir kredīta līguma izbeigšana

 

Kamēr kredīta līgums ir spēkā, parādniekam ir pienākums maksāt tikai līgumā paredzētos ikmēneša maksājumus.

 

Ja parādnieks ilgstoši (parasti vairākus mēnešus), neveic kredīta maksājumus, pirmais, ko dara kredīta devējs, ir kredīta līguma izbeigšana – kredīta devējs nosūta kredīta ņēmējam paziņojumu, ka līgums ir izbeigts, un prasa samaksāt visu aizdevuma pamatsummu, nokavējuma procentus un līgumsodu.

 

Līguma izbeigšanai ir negatīvās sekas - parādniekam rodas pienākums nekavējoties atmaksāt kreditoram visu summu, kā arī parasti vēl papildus maksāt kavējuma procentus un līgumsodu.

 

Tomēr līguma izbeigšanai ir arī pozitīvas sekas. Nereti kredīta līguma izbeigšana parādniekam ir izdevīgāka nekā parāda maksāšana saskaņā ar līgumu, jo par laiku pēc līguma izbeigšanas kreditors ir tiesīgas prasīt tikai 6 % gadā no pamatparāda apmēra, nevis līgumā paredzētos kredīta procentus, nokavējuma procentus un citus maksājumus, kas parasti ir daudzreiz lielāki, un bieži pat ir nelikumīgi, jo pārsniedz likumā noteiktos kredīta izmaksu ierobežojumus.

 

 

Pēc līguma izbeigšanas parādu mēģina atgūt parādu piedzinēji

 

Parasti pēc tam, kad kredīta līgums ir izbeigts, kreditori vai nu paši piedzen parādu, vai nodod parādu piedziņai parādu piedziņas uzņēmumam, vai arī cedē (pārdod) parādu uzņēmumam, kurš nodarbojas ar parāda piedziņu.

 

Parādu piedziņa pirms tiesas (ārpustiesas parādu piedziņa) saskaņā ar likumu ir tikai rakstiski un mutiski atgādinājumi parādniekam nokārtot savas saistības (sk. Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 1.panta 6.daļu), taču faktiski parādu piedzinēji izmanto nepatīkamas psiholoģiskās ietekmēšanas un iebiedēšanas metodes, kuru mērķis ir piespiest parādnieku maksāt parādu (sk. Kā parādu piedzinēji piedzen parādus? un Ko drīkst un nedrīkst darīt parādu piedzinēji?).

 

Jāatceras, ka kreditoriem un parādu piedzinējiem pirms attiecīga tiesas lēmuma iegūšanas bez parādnieka piekrišanas nav tiesības ierasties pie parādnieka uz mājām vai darba vietu, kā arī nav tiesības un iespējas nobloķēt parādnieka kontu vai noņemt naudu no parādnieka konta.

 

 

Kā notiek parādu piespiedu piedziņai nepieciešamā tiesas lēmuma vai sprieduma iegūšana?

 

Ja aptuveni 3 līdz 6 mēnešu laikā kreditoriem vai parādu piedzinējiem neizdodas panākt, ka parādnieks samaksā parādu vai noslēdz vienošanos par parāda pakāpenisku samaksu, parādu piedzinēji vēršas tiesā. Tiesas lēmums vai spriedums ir nepieciešams, lai parādu varētu piedzīt tiesu izpildītājs piespiedu kārtā.

 

Reizēm kreditori un parādu piedzinēji tiesā nevēršas ilgi, pat vairākus gadus.

 

  1. Tiesas lēmuma iegūšana, izmantojot saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

 

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā parasti ir pirmais mēģinājums iegūt parāda piedziņai nepieciešamo tiesas lēmumu, jo tas ir ātrs, vienkāršs un lēts veids, kā tiesa, nerīkojot tiesas sēdi un nepārbaudot pierādījumus, ja parādnieks neiebilst, pieņem lēmumu par parāda piedziņu (sk. Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā).

 

Brīdinājuma kārtībā tiesā var piedzīt tikai parādu līdz 15 000 eiro.

 

Kreditoru un parādu piedzinēju mēģinājumi iegūt tiesas nolēmumu šajā brīdinājuma kārtībā bieži ir neveiksmīgi un parādnieks vienkārši var novērst tiesas lēmuma pieņemšanu, jo tiesa nevar pieņemt lēmumu par parāda piedziņu, ja:

  • parādnieks nav saņēmis brīdinājumu (nav aizgājis uz pastu pakaļ ierakstītajai vēstulei),

  • ja parādnieks ir saņēmis brīdinājumu, bet ir nosūtījis tiesai atbildi, ka nepiekrīt prasībai.

 

Ja tiesa lēmumu par parāda piedziņu ir pieņēmusi, bet parādnieks uzskata, ka tiesas lēmums nav pamatots un grib šo lēmumu pārsūdzēt, to var izdarīt, 3 mēnešu laikā no attiecīgā lēmuma nosūtīšanas dienas ceļot prasību tiesā.

 

 

2. Tiesas sprieduma iegūšana maza apmēra (līdz 2500 eiro) parāda piedziņai

 

Jautājuma par mazu parādu (līdz 2500 eiro) piedziņu izlemšana tiesā notiek nedaudz atšķirīgā procesā (vienkāršotā procedūrā) nekā lielāku parādu piedziņa. Galvenie izņēmumi no parastās kārtības ir šādi:

  • šajās lietas parasti nenotiek tiesas sēdes un parādniekam uz tiesu nav jāiet, bet tiesa pieņem spriedumu uz rakstveida dokumentu pamata;

  • šajās lietās tiesas spriedumu ir grūtāk pārsūdzēt, jo tiesa var arī atteikties pieņemt apelācijas sūdzību.

 

Parādnieks var vispār nereaģēt uz šo pieteikumu un citiem tiesas dokumentiem, un tiesas lēmums tiks pieņemts, pamatojoties uz tiesai iesniegtajiem dokumentiem.

 

Taču kreditoru un parādu piedzinēju tiesai iesniegtie pieteikumi bieži ir nepamatoti, parāda aprēķins ir nepareizs un aprēķinātie procenti kopā ar jau samaksātiem procentiem, pagarināšanas maksām un citiem maksājumiem pārsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus (sk. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma , tāpēc parādniekam ir ieteicams:

  • rūpīgi pārbaudīt no tiesas atsūtītos dokumentus un iepazīties ar visiem kreditora tiesā iesniegtajiem dokumentiem,

  • pārbaudīt parāda aprēķina pareizību, likumību un salīdzināt ar parādnieka rīcībā esošajiem dokumentiem un parādnieka veiktajiem maksājumiem,

  • iesniegt tiesai attiecīgus paskaidrojumus un pierādījumus, lai pamatotu savus paskaidrojumos izteiktos iebildumus.

 

Jāatceras, ka parādniekam savas tiesības ir jāaizstāv, iesniedzot tiesai iebildumus pret prasību un attiecīgus pierādījumus. Ja parādnieks neko nedara, tiesa var pieņemt nepamatotu un nepareizu spriedumu.

 

 

3. Tiesas lēmuma iegūšana parastajā kārtībā

 

Ja parāda summa ir lielāka par 2500 eiro un kreditoram vai parādu piedzinējam nav izdevies iegūt tiesas lēmumu, iesniedzot pieteikumu par saistību izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, kreditoram nav citas iespējas kā tikai parāda piedziņa parastajā kārtībā.

 

Parāda piedziņa parastajā kārtībā ir ilgs process, ko parādnieks, pārsūdzot tiesas spriedumus (par pārsūdzēšanu gan ir jāmaksā valsts nodevas), var aizkavēt pat uz vairākiem gadiem.

 

Tiesa rīko tiesas sēdes (ar izņēmumiem, kas noteikti Covid-19 dēļ), uz kurām aicina ierasties arī parādnieku.

 

Parādnieks var ignorēt arī šo tiesas procesu, taču ar vienu noteikumu – parādniekam ir jāpaziņo tiesai, ka neieradīsies uz tiesas sēdi un jālūdz tiesu izskatīt lietu bez viņa klātbūtnes.

 

Arī šajā procesā kreditori un parādu piedzinēji var iesniegt nepamatotus pieteikumus, tāpēc parādniekam savas tiesības ir jāaizstāv līdzīgi kā vienkāršotā procedūrā.

 

 

Tiesu izpildītāja veiktā piedziņa

 

Tikai tad, kad kreditors ir ieguvis tiesas spriedumu vai lēmumu par parāda piedziņu pret parādnieku, parādu var piedzīt tiesu izpildītājs. Tiesu izpildītājs atšķirībā no parādu piedzinējiem var piedzīt parādu piespiedu kārtā (bez parādnieka piekrišanas).

 

Tiesu izpildītāja piedziņai visneizdevīgākās sekas ir tad, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums (dzīvoklis, māja vai zeme) vai automašīnas, jo tiesu izpildītājs šo mantu var pārdot, ja parāds ir salīdzinoši liels un no parādnieka algas nav iespējams atvilkt naudu parādu dzēšanai.

 

Tiesu izpildītājs noņem arī no parādnieka bankas kontiem naudu.

 

Tiesu izpildītājs vērš piedziņu arī uz parādnieka darba algu, taču viņš nav tiesīgs piedzīt visu algu, bet gan tikai 30% no darba algas (ja ir viens tiesas lēmums par piedziņu) vai 50 % no darba algas (ja ir divi vai vairāk tiesas lēmumi). Turklāt, tiesu izpildītājam parādniekam katru mēnesi ir jāatstāj vismaz 500 eiro un papildus 64 eiro par katru parādnieka nepilngadīgo bērnu.

 

 

Ko darīt?

 

Parādi nekur nepazudīs, un kreditori ātrāk vai vēlāk kaut ko darīs, lai piedzītu parādus, taču tas nebūt nenozīmē, ka vienīgā un labākā iespēja ir par katru cenu maksāt parādus, neatļaujoties nopirkt pat visnepieciešamākās lietas vai dzīvojot uz citu ģimenes locekļu rēķina.

 

Bieži tieši patēriņa kredīti ir paņemti ar tik lieliem procentiem un mēnesī maksājamā summa ir tik liela, ka izdevīgāk var būt nemaksāt kredītus un ļaut tiesu izpildītājam piedzīt parādus, ja vien parādniekam nepieder dzīvoklis vai māja, kuru parādnieks nevēlas ļaut tiesu izpildītājam pārdot.

 

Ja parādi ir lieli un tos nav iespējams samaksāt, izeja ir arī fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros var dzēst visus parādus.

 

Katra situācija ir savādāka un nav visiem piemērots viens risinājums, tāpēc vispareizāko un finansiāli izdevīgāko lēmumu par parādu risinājumiem var pieņemt tikai ar jurista palīdzību, kas ir specializējies parādu piedziņas un maksātnespējas jautājumos.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu par mums.

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320