top of page
aploksnes bilde.png

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā

Parādnieki saņem no kreditoriem un parādu piedzinējiem daudz un dažādus brīdinājumus, tāpēc nereti ir pieraduši uz tiem nereaģēt un tos pat neizlasīt. Taču ir viens brīdinājums, kuru nedrīkst ignorēt – brīdinājums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā. Tas ir brīdinājums no tiesas, kam ir nopietnas jurdiskas sekas.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- kas ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā;

   

- kas ir parādniekam atsūtītais brīdinājums par saistību piespiedu izpildīšanu;

  

- kāpēc nav ieteicams ignorēt šādu brīdinājumu;

   

- ko darīt, ja parādnieks saņem no tiesas brīdinājumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā;

  

- ka parāda daļēja atzīšana neatbrīvo parādnieku no pienākuma maksāt neatzīto parāda daļu.

 

Ja vēlaties to noskaidrot, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un neziniet kā rīkoties?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim jums visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērotāto risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Kas ir saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā?

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā parasti ir pirmais parāda piedziņas veids, ko izmanto kreditori, jo tas ir ātrs, vienkāršs un lēts veids, kā, nerīkojot tiesas sēdi un nepārbaudot pierādījumus, ja parādnieks neiebilst, tiesa pieņem lēmumu par parāda piedziņu.

Saistību piespiedu izpildīšana notiek šādā kārtībā:

  • Kreditors samaksā valsts nodevu 2% apmērā no parāda summas un nosūta tiesai pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

  • Tiesa uz šī pieteikuma pamata sagatavo un nosūta parādniekam brīdinājumu un atbildes veidlapu.

  • Tiesa pieņem lēmumu par saistības piespiedu izpildi (par parāda piedziņu), ja parādnieks ir saņēmis pieteikumu un 14 dienu laikā nav nosūtījis tiesai atbildi ar norādi, ka neatzīst prasību.

  • Tiesa noraida kreditora pieteikumu par parāda piedziņu, ja parādnieks nav saņēmis brīdinājumu vai ir saņēmis brīdinājumu, bet 14 dienu laikā ir nosūtījis tiesai atbildi ar norādi, ka neatzīst prasību.

 

Kas ir parādniekam nosūtītais brīdinājums par saistību piespiedu izpildīšanu?

Brīdinājums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā ir vienkārša veidlapa, kas, rūpīgi to neizlasot, var atgādināt parastu kreditora brīdinājumu par parādu samaksu.

Tomēr tas ir jāuztver nopietnāk nekā citi brīdinājumi, jo brīdinājums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā ir parādniekam no tiesas atsūtīta veidlapa, kam ir nopietnas juridiskas sekas.

 

Brīdinājumā ir norādīta pamatinformācija par parādu un norāde, ka parādnieks var:

  • samaksāt parādu, vai 

  • aizpildīt un 14 dienu laikā nosūtīt tiesai atbildes veidlapu ar iebildumiem pret prasību.

Ja parādnieks brīdinājumu ir saņēmis, bet nesamaksā parādu vai neaizsūta tiesai veidlapu ar iebildumiem (nenorāda, ka neatzīst prasību), tiesa pieņem lēmumu par saistības piespiedu izpildi, un kreditors šo lēmumu var nodot tiesu izpildītājam piedziņas veikšanai.  

 

Kāpēc nav ieteicams ignorēt brīdinājumu par saistību piespiedu izpildīšanu?

Nosūtīt tiesai atbildes veidlapu ar atzīmi, ka parādnieks neatzīst prasību, neprasa lielas pūles, un to izdarot, parādnieks var:

  • reizēm pavisam izvairīties no tiesu izpildītāja piedziņas (ja kreditors vēlāk neiesniedz prasības pieteikumu tiesā parastajā kārtībā),

  • atlikt parāda piedziņu (jo kreditoram, lai iegūtu tiesas lēmumu par parāda piedziņu, ir jāsniedz tiesā prasības pieteikums parastajā kārtībā, kas ir daudz ilgāks, sarežģītāks un dārgāks veids kā iegūt tiesas lēmumu par parāda piedziņu).     

 

Ko darīt, ja parādnieks saņem no tiesas brīdinājumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā?

Pirmais, kas ir jāizdara, ir jāpārliecinās, vai brīdinājums tiešām ir no tiesas atsūtīta veidlapa, kas ir sastādīta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 792 “Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām”.

Ja parādu nav iespējams samaksāt, atbildes veidlapā ir jāatzīmē B punkts, t.i., vārds “neatzīstu”, jāaizpilda pārējās veidlapas sadaļas un jānosūta vai jāiesniedz šo veidlapu tai pašai tiesai, kas to ir atsūtījusi.

Ja parādnieks tomēr plāno savus parādus samaksāt nevis dzēst maksātnespējas procesā, tad prasības neatzīšana nav izdevīga, jo tas palielinās parāda apmēru. Ja parādnieks neatzīst prasību brīdinājuma kārtībā, kreditori parasti vēlāk iesniedz tiesā prasību parastajā kārtībā, par ko ir jāmaksā lielāka valsts nodeva, ko vēlāk piedzen no parādnieka.  

Prasības daļēja atzīšana neatbrīvo parādnieku no pienākuma maksāt neatzīto parāda daļu 

Nereti parādnieki maldīgi uzskata, ka tad, ja viņi atzīs parādu daļēji, kreditors vairs nevarēs prasīt maksāt pārējo parādu. Tomēr tā tas nav, jo kreditoram nav nekādi šķēršļi pārējo parāda daļu (neatzīto) piedzīt parastajā kārtībā, vai, ja parāda summa ir līdz 2500 eiro, piedzīt to vienkāršotajā procedūrā. To jau sen ir pateikusi Augstākā tiesa: 

"Kreditors, izvēloties piespiedu izpildīšanai brīdinājuma kārtībā nodot parāda atzīto daļu, kurā strīds nepastāv, vienlaikus saglabā tiesības jautājumu par parāda neatzīto daļu risināt prasības tiesvedības kārtībā." (LR Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 23.05.2012. spriedums lietā Nr. SKC-246/2012)

Ko darīt? 

Paziņojums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā nozīmē, ka kreditors vairs necer, ka parādnieks savas saistības pildīs labprātīgi. Un, lai gan nosūtot tiesai iebildumus pret brīdinājumu, parādnieks uz laiku var aizkavēt parāda piedziņu tiesā, taču parasti kreditori ar to nesamierinās un iesniedz prasību tiesā parastajā kārtībā. Tāpēc brīdinājuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā saņemšana ir pēdējais brīdis, kad parādniekam ir jāapsver kā risināt parādu problēmas.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un jūs meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

bottom of page