top of page
tiesu izpildītājs.jpg

Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?

Nereti parādniekiem šķiet, ka tiesu izpildītājs padarīs viņu dzīvi nožēlojamu – atstās pavisam bez naudas, atņems visu mantu, nāks uz mājām utml., tāpēc ir gatavi atdot kreditoriem visu savu algu, aizņemties naudu no radiem un draugiem, lai tikai kreditori negrieztos tiesā un pēc tam nepiedzītu parādus ar tiesu izpildītāju palīdzību.

Tiesu izpildītāji ir jāuztver nopietni, taču tiesu izpildītāji nemaz nav tik visuvareni, un nevar parādnieku atstāt pavisam bez iztikas līdzekļiem.

 

Ja vēlaties īsumā uzzināt kā praksē notiek parādu piedziņa, lasiet tālāk.

ĪSUMĀ: 

   

- Tiesu izpildītāji bieži parādniekiem melo.

   

- Tiesu izpildītāji piespiež parādniekus maksāt parādus, izmantojot nelikumīgu šantāžu.

   

- Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus.

  

- Tiesu izpildītāji atvelk daļu no parādnieka algas vai citiem ienākumiem.

   

- Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, nelikumīgi novelk visu parādnieku bankas kontos esošo naudu.

   

- Tiesu izpildītāji pārdod parādniekam piederošās automašīnas un citus transporta līdzekļus.

   

- Tiesu izpildītāji var var pārdot arī uz sievas vai vīra vārda reģistrētu īpašumu.

   

- Likums neļauj tiesu izpildītājam vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību.

   

- Tiesu izpildītāji piedzīto naudu vispirms pārskaita prioritāro parādu, tai skaitā uzturlīdzekļu samaksai.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Tiesu izpildītāji bieži parādniekiem melo

 

Diemžēl pretēji likuma noteikumiem lielākā daļa tiesu izpildītāji un viņu darbinieki bieži, it īpaši mutiskās sarunās, melo, sagroza informāciju, sniedz parādniekam neizdevīgus un nepareizus ieteikumus un neinformē parādnieku par viņa tiesībām un iespējām.

 

Minētā iemesla dēļ nav vērts runāt ar tiesu izpildītāju vai viņa darbiniekiem, un pavisam nav ieteicams noticēt viņu teiktajam vai sekot viņu ieteikumiem.

 

 

Tiesu izpildītāji piespiež parādniekus maksāt parādus, izmantojot nelikumīgu šantāžu

Bieži tiesu izpildītāji, lai piespiestu parādnieku maksāt parādu, ņem palīgā nelikumīgu šantāžu, proti, tiesu izpildītāji aizliedz lietot bankas kontus (bloķē bankas kontus) vai draud ar kontu bloķēšanu, un tiešā vai netiešā veidā dara zināmu parādniekam, ka kontu atbloķēs un visu kontā ienākošo naudu neatvilks tikai tādā gadījumā, ja parādnieks labprātīgi katru mēnesi tiesu izpildītājam maksās noteiktu naudas summu.

 

Līdzīgi tiesu izpildītāji rīkojas arī attiecībā uz automašīnām – vai nu tikai reģistrē CSDD aizliegumu pārdot automašīnu, vai arī reģistrē aizliegumu veikt jebkādas darbības ar automašīnu, tai skaitā aizliedz iziet automašīnas tehnisko apskati, kā rezultātā automašīnu vispār nav iespējams lietot. Reizēm tiesu izpildītāji apmaiņā pret atļauju iziet tehnisko apskati pieprasa noteiktas naudas summas samaksu.

 

Šāda rīcība ir nelikumīga, jo tādā veidā tiesu izpildītājs izmanto likuma noteikumus neatbilstoši to mērķim. Tiesu izpildītāja pienākums ir tikai piedzīt parādus, stingri ievērojot likumā noteikto kārtību, nevis sodīt parādnieku vai piespiest viņu maksāt parādus, ierobežojot viņa tiesības.   

 

 

Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus

Vissliktākajā situācijā parādnieks ir tad, ja viņam pieder nekustamais īpašums - dzīvoklis, māja vai zeme, jo tiesu izpildītājam ir pienākums pārdot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.

Tiesu izpildītājs var pārdot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, arī tad, ja:

 • nekustamais īpašums ir ieķīlāts cita parāda nodrošināšanai,

 • nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā un ir reģistrēts uz sievas vai vīra vārda (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

 • attiecīgā nekustamā īpašuma iegādei ir ņemts kredīts bankā, īpašums ir ieķīlāts un parādnieks savlaicīgi maksā bankai kredīta maksājumus,

 • māja vai dzīvoklis ir parādnieka vienīgais īpašums un parādniekam nav citur kur dzīvot,

 • parādnieks savā dzīvoklī vai mājā dzīvo kopā ar nepilngadīgiem bērniem,

 • parādnieks ir mazturīgais, maznodrošinātais, pensionārs, invalīds, viņam ir nepilngadīgi bērni utml.

 

Tiesu izpildītājs nav tiesīgs pārdot nekustamo īpašumu tikai divos gadījumos:

 • ja piedzinējs (kreditors) neprasa pārdot nekustamo īpašumu;

 • ja parādu var piedzīt saprātīgā termiņā ar citiem līdzekļiem (vēršot piedziņu uz naudu, ienākumiem un citu mantu).  

 

Tiesu izpildītāji atvelk daļu no parādnieka darba algas vai citiem ienākumiem

Tiesu izpildītājam ir tiesības atvilkt naudu no parādnieka darba algas vai citiem ienākumiem (dodot attiecīgu rīkojumu naudas izmaksātājam), taču ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus:

 • ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļu parādu, tiesu izpildītājs atstāj parādniekam pusi no minimālās darba algas (250 eiro), bet pārējos ienākumus atvelk, neatkarīgi no to lieluma;

 • ja tiesu izpildītājs piedzen administratīvo pārkāpumu lietā uzlikto sodu vai ar spriedumu krimināllietā piedzīto kompensāciju par kaitējumu, tiesu izpildītājs atvelk pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam pusi no minimālās darba algas (250 eiro),

 • ja tiesu izpildītājs piedzen citus parādus, tai skaitā kredītu parādus, viņš atvelk 30 % no ienākumiem, ja tiek piedzīts viens parāds (ir viens tiesas nolēmums), bet ja ir vairāki parādi (vairāki tiesas nolēmumi) – pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam minimālo darba algu (500 eiro).

Papildus minētajām summām tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam naudas līdzekļi 75 eiro uz katru parādnieka nepilngadīgo bērnu katru mēnesi, arī tad, ja parādnieks nesaņem nodokļu atvieglojumus par bērnu, t.i. Valsts ieņēmumu dienestā bērns ir reģistrēts kā apgādājamais otram vecākam nevis parādniekam.

Piemēram, ja parādnieks saņem pensiju mazāk par 500 eiro mēnesī, vai ja parādnieks saņem darba algu 600 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir divi nepilngadīgi bērni, no parādnieka ienākumiem tiesu izpildītājs naudu atvilkt nedrīkst.

 

Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, nelikumīgi novelk visu parādnieka bankas kontos esošo naudu

Ja tiesu izpildītājs novelk no konta naudu (vērš piedziņu uz parādnieka naudu), tiesu izpildītājam ir pienākums atstāt parādniekam naudu minimālās mēneša darba algas apmērā uz parādnieku, uz katru viņa ģimenes locekli un uz katru apgādībā esošu personu. Ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļus, tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam pusi no minētajām summām.

 

Piemēram, ja parādniekam ir laulātais un divi bērni, tiesu izpildītājam, piedzenot kredītu parādu, parādnieka bankas kontā ir jāatstāj 2000 eiro.

 

Neskatoties uz šiem likumu noteikumiem, praksē notiek pavisam savādāk, proti, parasti tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, paņem visu parādnieka kontos esošo naudu, reizēm atstājot parādnieku vispār bez naudas, arī tad, ja novilktā nauda ir parādnieka darba algas atlikums, bet parādniekam paskaidro, ka šāda rīcība ir likumīga.

Lai atgūtu no konta noņemto naudu, parādniekam ir jāraksta tiesu izpildītājam attiecīgs iesniegums ar lūgumu atgriezt naudu un jāpievieno tam pierādījumi (sk. Tiesu izpildītājs noņēmis no konta par daudz naudu?), bet ja tiesu izpildītājs lūgumu neizpilda, jāsniedz sūdzību tiesā.

 

 

Tiesu izpildītāji pārdod parādniekam piederošās automašīnas un citus transporta līdzekļus

 

Tiesu izpildītāji parasti uz mājām nenāk, lai atņemtu parādniekam mājās esošās mantas. Vienīgā manta (bez nekustamā īpašuma), ko tiesu izpildītāji pārdod, ir automašīnas un citi transporta vai kuģošanas līdzekļi, kas tiek reģistrēti valsts reģistros.

 

Tomēr bieži tiesu izpildītāji tās automašīnas, kuras nav acīmredzami vērtīgas, uzreiz nepārdod vai nepārdod vispār, tikai reģistrē CSDD pārdošanas vai visu darbību aizliegumu attiecībā uz parādnieka automašīnu.

 

Tiesu izpildītājs var pārdot arī uz sieva vai vīra vārda reģistrētu īpašumu

Laulātajiem piederošā manta neatkarīgi no tā, uz kura laulātā vārda tā ir reģistrēta, tiek iedalīta divās daļās - katra laulātā atsevišķajā mantā un laulāto kopīgajā mantā. Tiesu izpildītājam ir tiesības vērst piedziņu uz parādnieka mantas daļu (parasti pusi) laulāto kopīgajā mantā (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

 

Tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu uz laulātā darba algu vai citiem ienākumiem.

 

Piemēram, ja parādnieka sievai pieder automašīna, kas ir nopirkta laulības laikā, un viņa saņem algu 1000 eiro mēnesī, tiesu izpildītājs var pārdot sievas automašīnu (un pusi no pārdošanā iegūtās naudas atdot sievai), bet nevar atvilkt naudu no sievas algas.

 

 

​Likums neļauj tiesu izpildītājam vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību

Tiesu izpildītāju pienākums ir piedzīt parādus saskaņā ar likuma noteikumiem, bet likuma noteikumi neparedz, ka tiesu izpildītājs varētu vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību. Pat, ja tiesu izpildītājs vienojas ar parādnieku par parāda samaksas kārtību, šāda vienošanās nav juridiski saistoša un tiesu izpildītājs jebkurā brīdī no tās var atkāpties, parādnieku par to neinformējot (sk. arī Ko darīt, ja tiesu izpildītājs nav pretimnākošs?). ​

 

Tomēr reizēm ar šādu vienošanos ir iespējams pasargāt savu nekustamo īpašumu no piedziņas, proti, ja no vienošanās izriet, ka parādnieks parādu samaksās saprātīgā termiņā, piemēram, divpadsmit maksājumos gada laikā samaksās visu parādu, tiesu izpildītājam nebūs tiesības pārdot parādnieka nekustamo īpašumu.

 

 

Tiesu izpildītāji piedzīto naudu vispirms pārskaita prioritāro parādu, tai skaitā uzturlīdzekļu samaksai

Likums nosaka, ka tiesu izpildītājam piedzītā nauda vispirms ir jāpārskaita uzturlīdzekļu samaksai un ar spriedumu krimināllietā piedzītās kaitējuma kompensācijas samaksai. Tikai tad, ja ir samaksāti šie prioritārie parādi, tiesu izpildītājs atlikušo naudu var pārskaitīt citiem kreditoriem.

Piemēram, ja parādniekam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus 300 eiro mēnesī un viņam ir arī kredītu parādi, bet viņš saņem darba algu 700 eiro pēc nodokļu samaksas, tiesu izpildītājs katru mēnesi atvilks no parādnieka algas 300 eiro, atstājot parādniekam 400 eiro, un visu atvilkto naudu pārskaitīs uzturlīdzekļu piedzinējam.

 

Ko darīt?

Katra situācija ir savādāka un arī piemērotākie risinājumi katrā gadījumā ir savādāki, reizēm pietiek tikai iesniegt tiesu izpildītājam iesniegumu, bet reizēm vienīgā iespēja ir likumā noteiktajā desmit dienu termiņā iesniegt tiesā sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību. Tāpēc gadījumos, ja tiesu izpildītājs nav rīkojies likumīgi, vai jums ir aizdomas, ka viņa rīcība ir nelikumīga, pareizāko rīcības variantu var ieteikt tikai jurists.   

 

Lai veltīgi neiztērētu naudu, ietaupītu laiku un reizēm arī pārdzīvojumus, it īpaši tad, ja parāds ir liels vai ir vēl citi parādi, vislabāk ir jau savlaicīgi noskaidrot ne tikai par parādu piedziņu, bet izvērtēt arī visas citas savas iespējas, iespējamos rīcības variantus, tai skaitā noskaidrot, vai finansiāli izdevīgāks risinājums nav fiziskās personas maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

bottom of page