tiesu izpildītājs.jpg

Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?

Nereti parādniekiem šķiet, ka tiesu izpildītājs padarīs viņu dzīvi nožēlojamu – atstās pavisam bez naudas, atņems visu mantu, nāks uz mājām utml., tāpēc ir gatavi atdot kreditoriem visu savu algu, aizņemties naudu no radiem un draugiem, lai tikai kreditori negrieztos tiesā un pēc tam nepiedzītu parādus ar tiesu izpildītāju palīdzību.

Tiesu izpildītāji ir jāuztver nopietni, taču tiesu izpildītāji nemaz nav tik visuvareni, un nevar parādnieku atstāt pavisam bez iztikas līdzekļiem.

 

Ja vēlaties īsumā uzzināt galveno par tiesu izpildītāju veikto piedziņu, lasiet tālāk.

ĪSUMĀ: 

   

- Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus.

  

- Tiesu izpildītāji atvelk daļu no parādnieka algas.

   

- Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, paņem visu parādnieku bankas kontos esošo naudu.

   

- Tiesu izpildītāji vispirms apmaksā prioritāros parādus, tai skaitā ir uzturlīdzekļus.

   

- Tiesu izpildītāji ierobežo parādnieku iespējas izmantot banku kontus.

  

- Tiesu izpildītājs var pārdot arī uz sievas vai vīra vārda reģistrētu īpašumu.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt un kas notiks tālāk? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus

Vissliktākā situācija parādniekam ir tad, ja viņam pieder nekustamais īpašums - dzīvoklis, māja vai zeme. Tiesu izpildītājs nekustamo īpašumu var pārdot, lai no pārdošanas saņemto naudu izlietotu parādu samaksai.  

Jāatceras, ka pretēji izplatītajiem mītiem tiesu izpildītājs var pārdot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, arī tad, ja:

  • nekustamais īpašums ir ieķīlāts citam kreditoram (ne tam, kura parādu piedzen tiesu izpildītājs),

  • nekustamais īpašums ir reģistrēts uz sievas vai vīra vārda (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

  • attiecīgā nekustamā īpašuma iegādei ir ņemts kredīts bankā un parādnieks savlaicīgi maksā bankai kredīta maksājumus,

  • māja vai dzīvoklis ir parādnieka vienīgais īpašums un parādniekam nav citur kur dzīvot,

  • parādnieks savā dzīvoklī vai mājā dzīvo kopā ar nepilngadīgiem bērniem,

  • parādnieks ir mazturīgais, maznodrošinātais, pensionārs, viņam ir nepilngadīgi bērni utml.

Tiesu izpildītāja tiesības pārdot nekustamo īpašumu nedaudz ierobežo likuma noteikums, kas nosaka, ka nekustamo īpašumu drīkst pārdot tikai tad, ja ar citiem līdzekļiem tiesu izpildītājs saprātīgā termiņā nevar iegūt no parādnieka pietiekoši daudz naudas, lai segtu visu parādu.

Ļoti svarīgi ir ņemt vērā, ka bez jurista palīdzības paglābt īpašumu no tiesu izpildītājiem ir ļoti grūti, jo ir daudz likumu un tiesu prakses noteikumi, kas aizsargā kreditoru intereses pret šādu parādnieka rīcību.  

 

Tiesu izpildītājs atvelk daļu no parādnieka darba algas

Tiesu izpildītājam ir tiesības atvilkt naudu no parādnieka darba algas, taču ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus:

  • ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļu parādu, tiesu izpildītājs atstāj parādniekam pusi no minimālās darba algas (250 eiro), bet pārējo darba algu atvelk, neatkarīgi no algas lieluma;

  • ja tiesu izpildītājs piedzen administratīvo pārkāpumu lietā uzlikto sodu vai ar spriedumu krimināllietā piedzīto kompensāciju par kaitējumu, tiesu izpildītājs atvelk 50 % no darba algas, bet saglabājot parādniekam pusi no minimālās darba algas (250 eiro),

  • ja tiesu izpildītājs piedzen citus parādus, tai skaitā kredīta parādus, viņš atvelk 30 % no darba algas, ja tiek piedzīts viens parāds (ir viens tiesas nolēmums), bet ja ir vairāki parādi (vairāki tiesas nolēmumi) – 50% no darba algas, bet saglabājot parādniekam minimālo darba algu (500 eiro).

Papildus minētajām summām tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam naudas līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64 eiro) uz katru parādnieka apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu.

Piemēram, ja parādnieks saņem pensiju mazāk par 500 eiro mēnesī, vai ja parādnieks saņem darba algu 600 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir divi nepilngadīgi bērni, tiesu izpildītājs no šādiem parādniekiem parādu nevar piedzīt.

 

Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, paņem visu parādnieka bankas kontos esošo naudu

Tiesu izpildītāji ir tiesīgi piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem bankas kontos, tāpēc, uzsākot parādu piedziņu (bet ne pēc tam), tiesu izpildītājs paņem visu parādnieka kontos esošo naudu, arī tad, ja šī nauda ir visa parādnieka mēneša darba alga vai algas atlikums. Šī iemesla dēļ parādnieki parādu piedziņas sākumā var negaidīti palikt pavisam bez iztikas līdzekļiem, ja nav savlaicīgi paspējuši izņemt naudu no sava konta.

Lai atgūtu no konta noņemto naudu vai tās daļu, parādniekam ir jāraksta tiesu izpildītājam attiecīgs iesniegums un jāpievieno tam pierādījumi (sk. Tiesu izpildītājs noņēmis no konta par daudz naudu?)

 

Tiesu izpildītāji vispirms apmaksā prioritāros parādus, tai  skaitā uzturlīdzekļus

Likums nosaka, ka pirmie ir jāmaksā uzturlīdzekļi un ar spriedumu krimināllietā piedzītā kaitējuma kompensācija. Tikai tad, ja ir samaksāti šie prioritārie parādi, tiesu izpildītājs atlikušo naudu var pārskaitīt citiem kreditoriem.

Piemēram, ja parādniekam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus 300 eiro mēnesī un viņam ir arī kredītu parādi, bet viņš saņem darba algu 700 eiro pēc nodokļu samaksas, tiesu izpildītājs katru mēnesi piedzīs no parādnieka 300 eiro uzturlīdzekļu samaksai, atstājot parādniekam 400 eiro, bet neko nebūs tiesīgs piedzīt kredītu parādu samaksai.

 

Tiesu izpildītāji ierobežo parādnieku iespējas izmantot banku kontus

Lai gan nevienā likumā nav paredzēta šāds “sods” – aizliegums izmantot bankas kontu, tomēr praksē tiesu izpildītāji bieži “nobloķē” parādnieka bankas kontus tādejādi, ka parādnieks vai nu vispār nevar izmantot ne bankas karti, ne internetbanku, vai arī atļauj veikt darījumus kontā līdz noteiktam limitam.

Tomēr tas nenozīmē, ka tādēļ parādniekam ir liegtas visas iespējas izmantot banku kontus un kartes vai internetbanku. Parādnieks var izmantot ārvalstu banku pakalpojumus vai lietot bankas kartes, kas ir piesaistītas laulātā vai radinieku kontiem.

Likums neļauj tiesu izpildītājam vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību

Tiesu izpildītāju pienākums ir piedzīt parādus saskaņā ar likuma noteikumiem, bet likuma noteikumi neparedz, ka tiesu izpildītājs varētu vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību līdzīgi kā to dara parādu piedzinēji. Praksē parasti tiesu izpildītāji vienojas ar parādnieku par samaksas kārtību tikai tad, ja parādnieka ienākumi ir tik mazi, ka ar piespiedu izpildes līdzekļiem no parādnieka nav iespējams neko piedzīt. 

Tomēr, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums, parādnieka piedāvājums tiesu izpildītājam katru mēnesi maksāt noteiktu summu, kas ir lielāka nekā tā, ko tiesu izpildītājs var atvilkt no parādnieka algas, var būt pamats, lai tiesu izpildītājs nepārdotu parādnieka īpašumu. 

Tiesu izpildītājs var pārdot arī uz sieva vai vīra vārda reģistrētu īpašumu

Laulātajiem piederošā manta neatkarīgi no tā, uz kura laulātā vārda tā ir reģistrēta, tiek iedalīta divās daļās - katra laulātā atsevišķajā mantā un laulāto kopīgajā mantā. Tiesu izpildītājam ir tiesības vērst piedziņu uz parādnieka mantas daļu laulāto kopīgajā mantā (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

Ko darīt?

Ja parādus nav iespējams samaksāt, ātrāk vai vēlāk kreditori griezīsies tiesā un piedzīs parādus ar tiesu izpildītāju palīdzību, tāpēc parādniekam, lai lieki netērētu naudu,  neizdarītu kļūdas un veltīgi neuztrauktos, ir pēc iespējas ātrāk jānoskaidro visas savas iespējas un jāizvēlas visizdevīgāko rīcības variantu. Katra situācija ir atšķirīga, un nav viena visiem piemērota risinājuma, tāpēc vislabāko rīcības variantu var ieteikt tikai jurists, kas var izskaidrot parādniekam visas viņa tiesības, iespējamos risinājumus un riskus.  

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.